Главная \ Робота з обдарованими учнями та результативність \ Система роботи з обдарованими учнями в НВК

Система роботи з обдарованими учнями в НВК «ЗОШ І – ІІІ ст. – д/з» с. Виноградівка

ЗАВДАННЯ ШКОЛИ —   ПІДТРИМАТИ УЧНЯ І РОЗВИНУТИ ЙОГО ЗДІБНОСТІ, ПІДГОТУВАТИ ҐРУНТ ДЛЯ ТОГО, ЩОБ ЦІ ЗДІБНОСТІ БУЛО РЕАЛІЗОВАНО

 

   Генії не падають з неба,

вони повинні мати можливість

отримати освіту й мати  умови для розвитку.

А. Бабель

Обдаровані діти – майбутній цвіт нації, інтелектуальна еліта, гордість і честь України, її світовий авторитет, а тому перед кожним педагогічним колективом стоїть завдання спрямоване на забезпечення формування інтелектуального потенціалу нації шляхом створення оптимальних умов для всебічно обдарованої молоді . 
На сучасному етапі розвитку освіти актуальними є питання удосконалення системи управління навчальним закладом і переводу школи в новий стан, який забезпечить надання населенню широкого спектру якісних освітніх послуг залежно від потреб людини, суспільства та ринку праці. В цій парадигмі науковцями відводиться важливе місце вихованню людини інтелектуально розвинутої, з високими моральними якостями. Особлива роль належить школі, яка готує майбутнє для Батьківщини. За останні роки змінилися погляди батьків на школу та їх вимоги щодо здобуття дітьми освіти. Батьки мають можливість вибирати ту школу, яка, на їх погляд, надає не тільки глибокі знання, а і виявляє здібності їх дітей, працює на перспективу. Тому у школі повинні працювати справжні інтелектуали, які здатні закласти основу для майбутнього професійного вибору учнів.

 Задача номер один – створити привабливий імідж навчального закладу, щоб у дітей було бажання відвідувати школу з радістю і надією. Основою формування іміджу успішності є розуміння наступних положень: 
- кожна дитина має задатки; 
- кожна дитина прагне реалізувати свої здібності. 
Здібності та задатки розвиваються та реалізуються при умові сприятливого зовнішнього середовища і сукупності внутрішніх потенцій. Ми визначаємо обдаровану дитину як таку дитину, що відрізняється від однолітків яркими видатними здібностями, або вона має внутрішні передумови для високих досягнень, в тому або іншому виді діяльності. А під здібностями ми розуміємо індивідуальні особливості, які дозволяють при сприятливих умовах успішно оволодівати діяльністю. 
Обдарованість — це не лише своєрідне поєднання здібностей людини, а й своєрідний сплав її особистісних якостей. Розвиток і виховання обдарованих дітей вирішує проблему формування творчого потенціалу суспільства. Виховати з обдарованої дитини особистість, адаптовану до складностей сучасного життя, досить важко. У розвитку творчих можливостей учнів велике значення має випереджальний характер навчання й виховання. Його обґрунтував відомий психолог Л. Виготський і пояснив так: «Лише те навчання є добрим, яке передує розвиткові дитини, тоб­то спонукає дитину до життя, пробуджує та приводить у дію низку внутрішніх процесів розвитку». 
Аналіз ситуації в мікрорайоні школи та психолого-педагогічного мікроклімату в школі, переміщення акцентів з жорстоко дозованої суми знань, що вкладалась в дитину, на уміння мислити, самостійно здобувати знання, самореалізовуватися примусили педагогічний колектив шукати оптимальні шляхи для формування іміджу школи через здійснення соціально-орієнтованого підходу до процесу навчання і виховання Що для цього потрібно? По-перше, згуртований колектив однодумців, людей з високою культурою, бажаючих працювати по-новому, орієнтуючись на дитину, на її особистісний розвиток. По-друге, адміністрація, яка була би каталізатором всього нового, перспективного, зуміла би адаптувати всі нововведення для даної школи, мотивувати колектив на плідну роботу. В основі всіх перетворень в закладі – позитивна мотивація на досягнення успіху. Проблему виявлення, розвитку й педагогічної підтримки здібних та обдарованих учнів, розкриття їхнього потенціалу вважаємо однією з основних у нашій школі. 

Результат пошуку – програма «Система роботи з обдарованими учнями». 
Програма розроблена на основі Державної цільової програми роботи з обдарованою молоддю на 2007-2010 р.р. ( Постанова КМУ 3 1016 від 08.08.2007р.) 
Мета програми «Система роботи з обдарованими учнями»: 
§ Створення освітнього простору школи як сукупності умов для розвитку особистості шляхом здійснення переходу від ідеї розвитку особистості до ідеї саморозвитку. 
§ Задоволення потреб суспільства в творчих, обдарованих учнях. 
§ Реалізація процесу пошуку, відбору і творчого розвитку обдарованих дітей в процесі впровадження традиційних і інноваційних форм і методів навчання. 

Головні завдання, які ставить перед собою педагогічний колектив школи: 

1. Виховання морально і фізично здорового покоління. 
2. Створення умов для здобуття освіти понад державний мінімум. 
3. Здійснення науково-практичної підготовки талановитої молоді, збагачення на її основі інтелектуального, творчого, культурного потенціалу держави. 
4. Розвиток природних позитивних нахилів, здібностей та обдарованості учнів, потреби і вміння самовдосконалюватись, формування громадської позиції, національної свідомості, власної гідності, готовності до трудової діяльності, відповідальності за свої дії. 
5. Надання учням можливостей для реалізації індивідуальних творчих потреб, забезпечення умов для оволодіння практичними вміннями і навичками наукової, дослідно-експериментальної діяльності відповідно професійної орієнтації. 
6. Створення сприятливих умов для гуманізації освіти. 
7. Виховання школяра як людини моральної, відповідальної, людини культури з розвиненим естетичним і етичним ставленням до навколишнього світу і самої себе. 
8. Розробка сучасних науково-методичних концепцій, форм, видів діяльності, матеріалів для використання їх у навчально-методичної роботі. 
9. Ефективне впровадження інноваційних технологій навчання. 
10. Створення дієвої моніторингової системи оцінки навчальних досягнень учнів. 

Принципи реалізації програми 


1. Єдність - передбачає спільність мети і завдань кожного з ступенів, наступність і взаємозв’язок між ними, надання усім дітям однакових стартових умов для здобуття загальної середньої освіти незалежно від соціального становища батьків. Школа є невід’ємною ланкою системи безперервної освіти і забезпечує рівень загальноосвітньої підготовки, достатній для подальшого здобуття освіти на наступних її етапах. 
2. Варіативність - означає визнання правомірності різних шляхів реалізації єдиної мети і завдань шкільної освіти на основі застосування різних педагогічних систем і технологій. 
3. Демократичність – визначається відкритістю перед суспільством, участю учнів, їхніх батьків, педагогічного колективу і представників громадськості у розробці та реалізації стратегії і змісту її діяльності, відповідальністю навчального закладу за якість освітніх послуг перед споживачем і державою. 
4. Поєднання національного і загальнолюдського – означає, що домінантою виховного процесу має стати виховання в учнів патріотизму з новим змістовним наповненням. З одного боку, це виховання почуття любові до рідного краю, свого народу, держави, відповідальності за їх майбутнє, а з іншого – відкритість до сприйняття різноманітних культур світу, освоєння фундаментальних духовних цінностей людства – гуманізму, свободи, справедливості, толерантності, культури миру, національного примирення, збереження природи. 
5. Світський характер – означає побудову освітнього процесу на засадах наукових знань, розгляд будь-якого предмету вивчення у відповідності з даними про нього сучасної науки. Втручання в діяльність школи релігійних організацій, пропаганда релігійних віровчень, прилучення учнів до релігійної віри у школі не допускаються. Водночас у процесі вивчення гуманітарних предметів доцільне загальне ознайомлення школярів з релігіями як феноменом загальнолюдської культури. 

В основу роботи з обдарованими дітьми покладено принципи: 
- орієнтація на вищі кінцеві результати; 
- безперервна передача знань( навчатися й навчати інших необхідно стільки, скільки потребує досконале володіння темою); 
- співпраця й товариська взаємодопомога; 
- різноманітність завдань; 
- навчання за здібностями; 
Виконання програми здійснюється за такими напрямами: 
- науково- методичне забезпечення роботи з обдарованими учнями; 
- виявлення та відбір обдарованих дітей; 
- навчання , виховання та розвиток обдарованих дітей; 
- стимулювання та заохочення навчальної й позакласної діяльності учнів; 

Механізм реалізації програми « Система роботи з обдарованими учнями» 

В основі даної програми лежить вирішення проблеми пошуку та діагностики обдарованих дітей . Ми виділяємо такі групи обдарованих дітей: 
- діти з високими показниками інтелекту; 
- діти з високим рівнем творчих здібностей; 
- діти, які досягли успіхів у будь-яких галузях ( музика, спорт, окремі предмети тощо); 
- діти, які добре навчаються; 
Така класифікація дає змогу створити банк даних, які використовуються для подальшого планування роботи з дітьми. 

Результати діагностики обговорюються на психолого- педагогічних консиліумах, де визначаються діти за рівнями і створюється банк даних: 
1. Учні Всеукраїнського рівня ( переможці та учасники ІV етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад та ІІІ етапу конкурсу- захисту науково- дослідницьких робіт МАН); 
2. Учні обласного рівня ( переможці ІІІ етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад та ІІ етапу конкурсу- захисту науково- дослідницьких робіт МАН ); 
Учні районного рівня ( переможці районного  ІІ етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад та І етапу конкурсу- захисту науково- дослідницьких робіт МАН, конкурсу ім. Петра Яцика та ін.) 
Наступним етапом є проектування очікуваних результатів, що є адитивним визначенням вектора роботи вчителів, адміністрації , шкільних методоб’єднань, сім’ї з одного боку та учня з другого. На цьому етапі на перший план виходить науково- методичне забезпечення роботи з обдарованими учнями. 

Шкільними методичними об’єднаннями: 

- розробка та впровадження методичних матеріалів по організації роботи з обдарованими дітьми; 
- матеріали з досвіду роботи; 
- написання індивідуальних програм по роботі з обдарованими учнями; 
- пошук та впровадження інноваційних технологій у процес навчання; 
- забезпечення науково-пошукової діяльності учнів; 
- підготовка учнів до олімпіад, конкурсів; 

Принципи розробки програм для обдарованих дітей 

1. Визначення сильних і слабких сторон кожного учня. 
2. Індивідуальна програма має складатися з різноманітного навчального матеріалу, що відповідає інтересам обдарованої дитини. 
3. Індивідуальна програма має передбачати принципи поступовості і послідовновності. 
4. Чітка система оцінювання. 

Адміністрацією школи: 

- організація педагогічного процесу з метою забезпечення розвитку здібностей обдарованих учнів; 
- визначення варіативної частини робочого навчального плану; 
- розробка комплексу науково-методичних та навчальних матеріалів, конкрет¬них методичних рекомендацій; 
- підбір педагогічних кадрів відповідного рівня, здатних сприяти творчій праці учня; 
- постійне вивчення педагогічної майстерності вчителів, забезпечення умов для їх самостійної діяльності, підвищення загальнокультурного та професійного рівня; 
- забезпечення участі обдарованих учнів у конкурсах, змаганнях, олімпіадах,конференціях, конкурсів- оглядів творчих і наукових учнівських робіт, виставок, спрямованих на виявлення і самореалізацію обдарованих дітей; 
затвердження спеціалізованих навчальних планів та програм; 
- розширення географії наукових товариств, відділень МАН; 
- організація проведення інтернет- олімпіад з основ наук, створення належних умов для участі у них обдарованих дітей. 

Методичною радою: 

- проведення науково-практичних конференцій, семінарів, присвячених проблемам розвитку творчого потенціалу педагогів та школярів; 
- впровадження у практику роботи школи нових освітніх технологій; 
- організація у школі виставок нових технологічних і методичних засобів, презентації індивідуальних програм творчих вчителів, психолога, спрямованих на виявлення і розвиток обдарованих дітей; 

Організація роботи вчителів з обдарованими дітьми 

1. Вивчення вчителями характерних особливостей обдарованих дітей та спе- 
цифіки роботи з ними. 
2. Створення індивідуальних програм та планів роботи з обдарованими ді- 
тьми учителями-предметниками та класними керівниками. 
3. Проведення навчання вчителів, які працюють з обдарованими дітьми, 
психологом школи. 
4. Розгляд питання роботи з обдарованими дітьми на педрадах та засіданнях 
шкільних методичих об’єднаннях. 
5. Організація роботи спецкурсів, факультативів згідно з творчими потребами дітей. 
6. Проведення в школі предметних тижнів, до участі в яких залучати обда- 
рованих дітей. 
7. Організація і проведення предметних олімпіад з базових дисциплін серед 
учнів 5-11 класів. 
8.Проведення систематичної підготовки дітей до участі у міських та обласних олімпіадах з базових дисциплін. 

 

Удосконалити навчально-виховний процес з обдарованими дітьми, дати їм ґрунтовні, міцні знання, озброїти їх практичним розумінням основ наук допомагає, насамперед, періодичність проведення олімпіад з основ наук, конкурсів-захистів науково-дослідницьких робіт, КВК, турнірів, конкурсів знавців, вікторин, інтелектуальних аукціонів, змагань, ігрових тренінгів, ігор, семінарів, систематичність проведення творчих тренінгів, інтелектуальних марафонів тощо. 

У роботі з обдарованими дітьми вчителі школи використовують такі форми навчання: індивідуальні, фронтальні, групові. Фронтальні заняття – дискусії, семінари, організаційно-діяльнісні ігри, рольові ігри. Групові заняття – парні, постійні групи із зміною функцій їх учасників, груповий поділ класу з однаковим завданням, з різним завданням. Із загальним звітом кожної групи перед усім класом. Особливою популярністю серед обдарованих дітей користуються дискусійні форми (симпозіуми, дебати, "круглі столи”, невеликі сесії, ділові бесіди типу інтерв’ю, шкільні лекції, семінарські заняття). Серед засобів навчання важливе місце займає дидактичний матеріал, який учитель використовує для залучення учнів до роботи з книжкою, іншими джерелами знань, для організації самостійних робіт на уроці та вдома, а також для оперативного контролю за засвоєнням знань. Ефективність проведення самостійної роботи учнів залежить від дотримування багатьох умов: посильності завдання; інструктажу вчителя про порядок виконання завдань, визначення необхідного часу для окремого етапу на самостійну роботу, відповідність відведеного часу щодо обсягу та ступеня складності завдань; диференційований підбір завдань з вищою складністю для здібних учнів, які цікавляться певною дисципліною значно глибше; чіткої організації навчальної діяльності (щоб кожен учень виконував завдання самостійно); диференційованої допомоги учням у виконанні завдання (але без підказування та опіки); підготовки вчителем списку додаткової науково-популярної літератури для виконання індивідуальних складніших завдань; підбору таких завдань, які при самостійній роботі з підручником, довідковою літературою, вимагають від учнів осмисленого перетворення тексту даного параграфа; письмово-графічного оформлення результатів самостійної роботи; завершення результатів самостійної роботи самоконтролем і контролем з боку вчителя, поєднання індивідуальної, групової і загально класної форм організації навчальної діяльності. Шкільними методичними об’єднаннями вчителів природничо-математичного циклу, гуманітарного циклу розроблені методичні матеріали по роботі з обдарованими учнями, підготовки їх до участі у олімпіадах , конкурсах МАН, інтелектуальних турнірах , конференціях. 
Олімпіада - це позакласна форма навчання.

 

 

Очікувані результати від реалізації Програми 

 • § розробка і впровадження механізму пошуку і відбору обдарованої молоді; 
  § створення науково-педагогічної інформаційної системи; 
  § впровадження сучасних педагогічних та інформаційних технологій; 
  § підвищення професійного рівня педагогів; 
  § створення системи морального заохочення обдарованій молоді до науково-дослідницької діяльності; 
  § виховання особистості, збереження традицій і досвіду педагогічного колективу школи. 

Обдарованість - явище багатогранне і складне. Описати всі можливі шляхи його виявлення і розвитку не легко. Розповсюджена думка, що творчі здібності властиві будь-якій дитині, треба лише зуміти розкрити їх і розвинути. Це, безумовно, так. Таланти існують від великих і яскравих до скромних і малопомітних. І суть нашої програми щодо створення системи роботи з обдарованими дітьми полягає в тому, що в конкретних умовах масової школи за допомогою конкретних матеріалів: програм, ознак пізнавальної діяльності учнів, прийомів, методик навчання виявляються елементи інтелектуальної, академічної і творчості обдарованості в шкільному навчальному процесі в повсякденній педагогічній діяльності. 
Педагогічний колектив усвідомлено працює над створенням освітнього простору школи як сукупності умов для розвитку особистості. Враховуючі сучасні тенденції, поступово здійснюється перехід до нової педагогічної установки - від ідеї розвитку до ідеї саморозвитку, самоактуалізації всіх учасників освітнього процесу в школі.